Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ
Niniejszy regulamin określa zasady korzystanie ze sklepu prowadzonego przez Sprzedającego pod adresem http://www.edifier.pl.

§ 1 Świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 2 Definicje
§ 3 Zasady ogólne
§ 4 Składanie zamówień
§ 5 Koszty i termin wysyłki
§ 6 Płatności
§ 7 Odbiór towaru
§ 8 Odstąpienie od umowy
§ 9 Procedura reklamacji
§ 10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
§ 11 Postanowienia końcowe

Sprzedającym jest :

Sprzedającym jest Sinus Sp. z o.o.

ul. Świtezianki 16
91-496 Łódź
NIP: 8511017359
REGON : 810772394
Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000027532 Wysokość kapitału 90.000 zł.


Kontakt z Działem Obsługi Sklepu Internetowego można uzyskać:

korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@edifier.pl
- korespondencyjnie : Sinus Sp. z o.o. ul. Świtezianki 16; 91-496 Łódź

§ 1 Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. W celu korzystania z usług świadczonych przez Sprzedającego na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę Java Script, włączoną obsługę plików Cookies, aktywny adres e-mail, dostęp do Internetu.
2. Sprzedający świadczy następujące usługi za pośrednictwem Strony: wyszukiwanie Produktów, przeglądanie Produktów, prowadzenie konta użytkownika.
3. Usługi wskazane powyżej są świadczone przez Sprzedającego nieodpłatnie, w miejscu i czasie wybranym przez użytkownika.
4. Przeglądanie treści Strony, wyszukiwanie Produktów jest możliwe po zalogowaniu lub bez logowania.
5. Niektóre funkcje Strony są dostępne tylko po zalogowaniu. Szczegóły dotyczące rejestracji wskazano w dalszej części Regulaminu.
6. Użytkownik posiadający konto może w każdym momencie zrezygnować z jego prowadzenia poprzez przesłanie oświadczenia na adres: info@edifier.pl.
7. Użytkownik powinien korzystać ze Strony zgodnie z jej przeznaczeniem i nie podejmować działań mogących zakłócić jej działanie. Sprzedający zastrzega sobie prawo do usunięcia konta lub zablokowania użytkownika, który dokonuje działań utrudniających działanie Strony lub niezgodnych z niniejszym Regulaminem.
8. Sprzedający nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia Strony w celu dokonania niezbędnych prac konserwacyjnych i aktualizacji.
9. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą świadczenia usług drogą elektroniczną wysyłając oświadczenie na adres: info@edifier.pl.

§ 2 Definicje

Sprzedający – Sinus Sp. z o.o., ul. Świtezianki 16, 91-496 Łódź NIP: 8511017359 REGON: 810772394, Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000027532 Wysokość kapitału 90.000 zł.

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Klient (Kupujący) – Kupującym w Serwisie internetowym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.
Konsument – Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanejbezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym - osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Przedmiot transakcji– Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Serwisu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Serwisie Internetowym.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
Serwis Internetowy (Serwis, Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.impuls-pc.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
Strona – Usługodawca i Klient.
Strona Serwisu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem : info@edifier.pl

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

§ 3 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2. Sprzedający prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Sklepu internetowego.
3. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 4 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia w Serwisie przyjmowane są przez stronę internetową.
3. Warunkiem złożenia zamówienia w Serwisie jest dokonanie uprzedniej darmowej rejestracji. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym.
5. Na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia zostanie przesłana wiadomość ze specyfikacją zamówienia oraz prośbą o jego potwierdzenie. Poprzez wejście na podany w wiadomości link Klient potwierdza autentyczność danych billingowych oraz specyfikację zamówionego towaru.
6. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
7. Klient może dokonać zmian w zamówieniu drogą e-mailową, pisząc na adres info@edifier.pl, przed dokonaniem wysyłki.


§ 5 Koszty i termin wysyłki

1. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.
2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.Zamówienia złożone w piątek po godz. 13, w soboty, niedziele oraz święta będą rozpatrywane od rana w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu w którym zamówienia zostało złożone.
3. Orientacyjny termin przygotowania towaru do wysyłki wynosi około 1-2 dni roboczych.
4. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanej firmy kurierskiej DHL. Wysyłka kurierem odbywa się codziennie do godz. 13
5. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach Sklepu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym (zwykle 1-2 dni robocze).
6. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi poniżej. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.
Wysyłki na terenie Polski:
- w przypadku wyboru płatności przelewem na nasze konto 15 PLN kurierem
- w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem serwisu PayPal 15 PLN kurierem
- w przypadku wyboru płatności przy odbiorze 20 PLN kurierem,
- podane ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT.
W przypadku dokonania zakupów za kwotę powyżej 100 zł (brutto) produkty wysyłane są na koszt firmy Sinus Sp. z o.o.
7. Zgodnie z art. 543¹ § 1. Jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia sprzedawcy kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

§ 6 Płatności


1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy fakturę lub paragon.
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), zapośrednictwem systemu płatności PayPal lub przelewem na konto bankowe sklepu.
3. Dostępne formy płatności :
- przelew na konto sklepu.;
Santander Bank nr rachunku 34 1090 1304 0000 0001 3481 7549
Sinus Sp. z o.o.
ul. Świtezianki 16
91-496 Łódź
- płatność przy odbiorze ( za pobraniem) - należność pobiera kurier;
- płatność PAYPAL;

§ 7 Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium RP.
2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera zalecamy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane prosimy nie przyjmować przesyłki oraz zalecamy wypełnić protokół szkody dostępny u kuriera a następnie skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

§ 8 Odstąpienie od umowy

1. [Termin na odstąpienie] Konsument, jak również Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. ( Koszt transportu patrz punkt 7 )
2. [Bieg terminu] Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta, przedsiębiorcę na prawach konsumenta, lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
3. [Forma odstąpienia] Konsument, jak również przedsiębiorca na prawach konsumenta, może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które stanowi załącznik niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument, jak również przedsiębiorca na prawach konsumenta, może także odstąpić od umowy:

1) przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy;2) przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta.
5. [Zwrot zapłaty] Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, chyba że konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. [Ograniczenia prawa odstąpienia od umowy] Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi, jak również przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta (przedsiębiorcy na prawach konsumenta) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument ( przedsiębiorca na prawach konsumenta) wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument (przedsiębiorca na prawach konsumenta) żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta ( przedsiębiorcy na prawach konsumenta) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
7. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Do przesyłki zwrotnej prosimy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy ( o ile nie zostało wcześniej dostarczone ) oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.


§ 9 Procedura reklamacji


1. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego zgłoszonych do Sprzedawcy są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec konsumentów i przedsiębiorców na prawach konsumenta na zasadach dotyczących rękojmi za wady uregulowanej w – Kodeksie cywilnym (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.)..
3. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Nausznice do słuchawek są objęte roczną gwarancją. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
4. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Sklepu Internetowego prosimy przekazywać Sprzedającemu za pośrednictwem Infolinii Konsumenckiej, poczty elektronicznej, bądź pocztą według danych kontaktowych podanych w preambule Regulaminu. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji prosimy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr kontaktowy telefonu, nr zamówienia oraz opis przedmiotu reklamacji.
5. Wszystkie zwroty prosimy uzgadniać wcześniej drogą emailową: info@edifier.pl ze Sprzedającym.

§ 10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych


Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności

Pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Z plików cookies korzystać mogą również współpracujący z nami reklamodawcy oraz firmy badawcze. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall (np. Norton Internet Security). Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu. Nie będzie można między innymi zalogować się na własne konto użytkownika. .

Poniżej przedstawiamy informację, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Jeżeli używasz przeglądarki Google Chrome, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
Jeżeli używasz przeglądarki Microsoft Internet Explorer, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
Jeżeli używasz przeglądarki Mozilla Firefox, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
Jeżeli używasz przeglądarki Opera, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
Jeżeli używasz przeglądarki Safari, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki, przejdź do sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki lub skontaktuj się z producentem przeglądarki w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies.


§ 11 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Informacje, opisy oraz zdjęcia produktów umieszczone na stronie, stanowią własność Sprzedającego Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów reklamowych, promocyjnych bądź innych bez pisemnej zgody właściciela. Wszystkie nazwy i opisy Produktów oraz logotypy poszczególnych marek używane są w celach identyfikacyjnych i mogą podlegać ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.
3. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez sądy powszechne zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
4. W stosunku do przedsiębiorców spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
5. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.

Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


Data opublikowania regulaminu 01.01.2021r.

Zaufane Opinie IdoSell
4.92 / 5.00 708 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-04-15
Szybko. Paczka na drugi dzień po wysłaniu u mnie. Dobrze zabezpieczone. Polecam.
2023-03-14
Szybko i ok
pixel